SUREYA FÎL

  • PDF

 

Mekke di nazil bî ya u 5 ayet a. Ina sureya mubarek behs meselé qeflé wayér fîlon kena. Wext in merdimon nîyeté şarayiş kîye Homé Kebeyo Muezzem kerd, Allah Teala belé ard yin sarı. Allah Teala eskeron xwi ra en qişkekon yanî mirçikon şirawit u in mirçikon xwi fek di keré kirişnene u verdén sér eskeron Ebrehe. In kerré gav kotén war zé fîşek ebrehe u eskeron yi kiştené. Ina hedîsa serr 570 di yanî a serr ku hz.Peyxember (es) omi dinya, bî. Ina mucîze îşaret péyxembertîyé hz.Resulullah kena.

1-            Ti dî Rebbé ti çi tewir muamele kerd wayér fîlon rî.

2-            Hîlé yinon batal nîkerd.

3-            Yin ser qeflé mirçikon nîşirawit.

4-            Ê mirçikon kerré véşnayé eştene.

5-            Peynî dî yin kerd zé cito werin.

Rîwayeton di omi: A serr ku hz.Péyxember (es) omi dinya ina yew hedîsa bî. Padîşah Yemen xiristîyan bi u oca di yew déri viraşt. Bad cu tim însonon dewet kerd oca. Şar Yemen şî zîyaret la zafî Erebon nî şî u nî zî awir xwi da oca. Hetta ték zaf hérs bî. Sînî benu. Kalikî yin hz.Îbrahîm ra nat kîyé Homé Kebe bi u tim Eréb oca rî hurmet kerdén. Ina herkes qebul kenu u hetta a rueji zî emelkerdiş ın tewir bi.

Yew ereb zaf hérs bi u qé heqaret şi zerré o dérî di destmaj xwi xeripna. Padîşah Yemen nomé yi Ebrehe bi. Ebrehe zaf hérs bi. Xwi ra va: Hetta kîyé Homé ku Mekke do, nîyeru şarayiş çé yew nîyenu in déri zîyaret nîkenu. Pe ina nîyet yew qeflé eskeron kom kerd u hét Mekke hereket kerd. Mîyon in qeflé di zaf fîl bibî. Fîl heywon pîlî u çi yew heywonék néşkenu yin ver vinderu. Ebrehe zaf kîbrini bi u vatén eru yew néşkenu yi bivindaru. Çi biwazu eşkenu bikeru. Tim eréb şaş bî u nîzona se bikerén. Ték erebon dest eşt sîlehon u hucum kerd eskeron Ebrehe. La çi kesék néşka fîlon Ebrehe ver vinderu. Ebrehe hetta Mekke yew muqawemeték nîdî.

Gav resa sînor Mekke Mekkeyijon binaté xwi di mişawere kerd. Qerar guret ku “in kîyé Homé u ma ték cayon di ebrehe ser esker şirawit la ma néşké yi mexlub biker. Ma şehîr terk biker. Homa Teala elbet kîyé xwi pawenu.”

Ebdulmuttalib qé qisekerdiş şi  xuzurî ebrehe. Yew mutercîm/tadayox ziwonî binaté yin di qisekerdiş yin çarnén a. Ebdulmuttelîb:

-Pîlé Yemenijon! Gav ti omené Mekke ti pé néheqqî u zorî dest na sér ték heywonon mi. Ez qé eynon omî ya u ti heywonon mi bidî mi. Ebrehe:

-Wext ti hét mi wa omé mi va; in merdim monenu yew şexsék pîl. Herhal yenu mi rî rîca kenu ku ez in kîye nîşî ra u tepa şîyerî kîyé xwi. Ebdulmuttelîp:

-Ez wayér in heywonon a u ez yinon ra mesul a. Elbet wayér in Kîye zî estu u O miqaté in kîye kuenu.

Ebrehe heywon Ebdulmuttelîb dé yi u emir hucumkerdiş kerd. Sarré qeflé eskeron di fîlék pîl bibî. Nomé ya Mamut bî. Fîl muddeték şî u baco vindert. Yin se kerd u se nîkerd fîl nîşî. Cé xwi di dusya ware. Gav rî ya hét Mekke kerdén vazdene u şîyené la reyna biçarné a hét Mekke vindertén. Ina yew îşaret bi u la ebrehe u mişawiron u eskeron yi qayil nîbî fom bikerén. Hét Behro Sur ra qeflé mirçikon ésé. Yin fek u lingon yin di kerré qişkék bibî. Gav omené ser qeflé eskeron in kerron verdén ra u İn kerré zé fîşekon con eskeron kerdén parçi parçi. Zafî eskeron mérd u ebrehe zî halék perîşon di bi resa Yemen. Ser ra zaf nîşî o zî merd. 

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ