Sunnét zeré nimaj di di heb i:

  • PDF

 

7-Bad Fatîha suré zamm wendiş: Hîrî u çar qomin nimaj di qoma verîn u diyin di fatîha dima suré zamm wendiş u qoma hîrî u çarin di nîwendiş sunnet u. In hal hem qé merdim teyna nimaj bikeru hem qé îmom sunnet u. Memun eger véng îmom bişinawu gueştarî îmom kenu u eger véng îmom nîşinawu suré zamm wonen u.

suré zamm qoma verîn qoma diyin ra dergi bu sunnet u. Kom qoma vérin di suré zamm wendiş biku xwi vîra qoma diyin di di suron wa biwonu. suré zamm Sureyon Mufassalon ra bu sunnet u. Sureyon Mufassalon: Hucurati ra hetta peynî Quron. Nimaj sersîbé di Suré Hucurat ra hetta Suré ‘Emma wendiş, nimaj nîmrueş di zî Suré Tekwîr u nimaj yerî u ‘eşé di Suré ‘Emma ra hetta Duha wendiş sunnet u. La in wendiş qé a cemee’t in wendiş ra razî wa. Eger cemee’t razî nîya u yaxut nîyenu zonayiş qé yin Sureyon Mufassalon ra wendiş sunnet nî u.

Nimaj Mexréb di Suré Duha u sureyon kilmon ra wendiş, sérsibé Cum’i di binate Suré Secde u Dehr wendiş sunnet u. Eger in sureyon hetta peynî nîzonu çendék bizonu o qas wonen u.  

8-Ruku/Çot biyayiş u wirziş di tekbîron ardiş

9-Ruku ra wiriştiş di “semîe’llahu lîmen hemîde” vatiş. : Wext ruku ra biwirzwe vonu: semî’ellahu lîmen hemîdeh: kom Homé hemd bikeru Allah yi şinawen u. Ina suez wext ruku ra wirişti di von u wext tam bi bu raşt vonu: rebbena welekel hemd: Ya Rebbî hemd qé Ti u. Merdim teyna nimaj bikeru inay dima vonu: “…. Rebbî ma! Qas ezmonon u erd u inyon dima Ti çita biwazî hemd qé Ti wu”.

10-Ruku di tesbîhat wendiş: Hîrî dor “Subhane Rebbîel ‘Ezîm” mené yi: “Rebbî xu Gird kemonîyon hemin ra Pîl u bî qusur vînen a.”

Merdim teyna yaxut İmom cemeeték razî bîyon di rî bikeru 11 (yondes) dor in tesbîh dima “Ellahumme leke reke’tu we bîke âmentu we leke eslemtu. Xeşee’ leke semî’ we beserî we muxxî  we ‘ezmî we ma îsteqellet bîhî qedemî” mené yi: “Homé ma! Mi Ti rî ruku kerd u mi Ti rî îmon ard u Ti rî teslîm bîya. Guéş mi u çim mi u mézg mi u u çî longî mi ser vinderté hemi Ti ver mil çot kerd u.”

Kemalîé ruku paşt u mil yew hîza ardiş u vonqé yew ‘uzwék u. Zonyon raşt kerdiş u qas wirdîyesék yew bîn ra dur depiştiş u zonyon guretiş zeré deston.

11-Secdi di tesbîhat wendiş. Secdi di hîrî dor vatiş: “Subhane Rebbîyel e’la: “Rebbî xu Pîl kemonîyon hemin ra Pîl u bî qusur vînen a.”

Merdim teyna yaxut İmom cemeeték razî bîyon di rî bikeru 11 (yondes) dor in tesbîh dima “Ellahumme leke reke’tu we bîke âmentu we leke eslemtu. Xeşee’ leke semî’ we beserî we muxxî  we ‘ezmî we ma îsteqellet bîhî qedemî” mené yi: “Homé ma! Mi Ti rî ruku kerd u mi Ti rî îmon ard u Ti rî teslîm bîya. Guéş mi u çim mi u mézg mi u u çî longî mi ser vinderté hemi Ti ver mil çot kerd u.”

12-Runuştiş di deston xu sér lıngon nayiş u gişton dést raş bî gişta şehadet qefilnayiş u gişton dést çep a kerdiş. Nimajkerdox wext şehadet biwonu “…îllallah..” vati di dést xu berz kenu u hetta selom bi du nîyon ware.

13-Runiştişon di “îftîraş” kî runiştiş. Yanî linga çep runiştiş u gişton linga raşt duzkerdiş u vér yin hét qible dayiş u runiştiş.

14-Runiştiş peyîn di “Tewerruk” kî runiştişu runiştiş.. Linga rfaşt duz kerdiş u linga çep bin linga raşt ra derg kerdiş .

15-Selom diyin yanî kişta çep dayiş. Selom diyin zî zé selom verîn u. binaté di selomon di binék vindertiş. Selom vérîn di meleketon u însonon u cinon nîyet kerdiş. Selom kişta çep dayiş di eger înson estî se eynon qesdkerdiş u selom dayiş. Rî hema kişta qiblé di bu destpé selom kerdiş. Me’mun eşkenu îmom di rî selom bi du la eger bitersu yi ra ver silom donu bawé îmom vinden u.

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ