Sunnét zeré nimaj di di heb i:

  • PDF

 

1-Teşehhuda vérin: Nimaj 3 u 4 qominon di teşehhuda vérin sunnet a.

2-Qunut: Mené yi luxat di qé xér yaxu t şer dua’ kerdiş. İstilah fikhî di zîkre ku zeré yi di medih estu.  

Nimaj sérsibé, aşmé Remezon di nîmédiyin di wîtrî di. Wext xela, nîweşî vilabîyayî u qehirkerdiş duşmenon di ferz nimajon di îtîdal qoma péyin di qunut wendiş sunnet u. İmom eşkera, merdim téyna bikeru nimti wonwn u.

Mené qunut: Ya Allah! Ti hidayet bi dî mi mîyon keson ku Ti hîdayet do yin, afiyet bi di mi mîyon keson ku Ti afîyet do yin, gurîyon mi biger xu ser mîyon keson ku Ti gurî yin guretu xu ser. Ti çita do mi mi rî biker bereketin. Ti mi o şer ku Ti teqdîr kerdu bipaw î. Bişek Ti hukim donî, Ti ser hukim nîdîyen u. Ti kom xu rî bikerî heval yew neşkenu bikeru zelîl. Ti kom rî néyarî bikerî yew neşkenu bikeru ‘ezîz/şerefin. Şon u şeréf Tı zaf pîl uTi her çî ra berzî u pîl î. (Tîrmîzî) Ti çita ser hukim kerdu hemd qé Ti u. Ya Rebbî! Ez Ti ra ‘ef wazena. Salat uselom Homé Pîlî u PExembér ma Hz.Muhemmed, kî u hevalon/embazon yi ser bu. (Beyheqî)

Kesék teyna yaxut imom dı rî nimaj kenu la véng imom nîresenu yi temom qunut wonen u. La eger pé îmom di nimaj kenu u véng imom biresu yi wendiş her cumlé imom di vonu Amîn. Qismî dua saré qunut ra heta kelîmé “.. we qînî şerre ma qedeyte” u. Qismî zîkır di wendiş îmom di o zî wonen u. Qismî zîkır “…fe înneke teqdî ..” ra heta peynîyé qunut a.

Wext îmom qunut biwonu “mi” vera vonu “ma” yanî yew né ma. Çimkî pé nomé ceme’t dua’ ken u.

Heyét Nimaj: 15

1-Deston berzkerdiş: Tekbîrî îhrom, şiyiş ruku u ruku ra wiriştiş di.

Saré gişton benu hîzé bin gueşon u heta hîzékifton, peynîyé tekbîr di deston xuon war u giridon u.

2-Dest raşt sér dest çep runayiş. Binaté nak u sîné x udi non ru.

3- Weccehtu wendiş. Mené Weccehtu Homé rî teweccuh kerdiş u. Nomé ya bîn “dué’ a kerdiş”. Çimkî nimaj pé ina dua’ ibtida ben u. Mené dua’:

Mi rî xu henîftî ser çarna a Viraştox ku erd u ezmonon çi nî bî Yi viraşt, ez muşrîkon ra nîya. Nimaj mi, ‘îbadét mi, cuyayiş/heyat mi u mérg mi qé Rebbî/wayér-terbîyekerdox-pawitox ‘alemonu u wertax Yi çinyu. Ez pé inay omîya emirkerdiş u ez bisilmonon ra wa.

4-Eu’zu wendiş. Mené ya: Homé ra şeyton no keron fek ra ver pawitiş wazena. Weccehtu ra ver îstîaze nîna wendiş. Eger weccehtu ra ver bî u wendiş hînî Fatîha ra îbtîda kenu u weccehtu nîwonu u. Eşkera nîwonen u. Her qom di wendiş ra ver îstîaze wendiş sunnet u.

5-Ca eşkera di eşkera wendiş u ca limtiş di nimtiş wendiş: Nimaj sérsibe, rueşon, Cumi’, gîrayiş aşm, şilî u terawîhon, wîtir Remezon, di qom nimaj mexrebî u ‘eşé îmom Fatîha eşkera wonen u. Merdim teyna  nimaj bikeru yi rî zî  eşkera wendiş sunnet u. Bî in cayon di herkes nimti wonen u. Nimaj şew di binaté eşkera u nimti wonen u.  

6-Bad Fatîha Amîn vatiş: Mené amîn: Ya  Rebbî Ti qebul biker î. Kom fatîha biwonu peynîyé ya di vonu “Amîn”, memun wext imom von “amîn” o zi von amîn. In sunnet u. İmom u memun eger îmom eşkera qiraat biwonu o zî memun zî eşkera vonî  “amîn”. Eger îmom nimti biwonu o wu îmom wirdî zî nimtî von Amîn.

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ