RUKUN NİMAJ-2

  • PDF

 

5- Ruku: Tayî ruku xwi çot bikeru u zeré di deston xwi biresnu zonîyon xwi. Binék ruku di vindertiş şert ruku î wu. Kom runişti nimaj bikeru gereka mîyoné çimon yi bîyeru hîzé zonîyon yi.

6- İ’tîdal: Ruku ra wiriştiş u raşt bîyayiş. Oca di binék vindertiş.

7- Di Secdé: Her qom di di secdé ferz î. Tayî secdé qismék mîyoné çimon xwi war di runayiş u. Pemi berzu bin saré xwi u eger in pemi weş bidawisu secdé yi temom benu. Secdi di qismék zonîyon u zeré deston u gişton lingon war ronayiş şert u. Gereka mîyoné merdim kifton yi ra berz bu. La eger mezereték ra néşku saré xwi binonu war yaxut sér çîkek di binon ru u mîyone u kifton yi bîyené yew hîza zirar yi çinyo.

Puét merdim biben u in puét yi nimaj di pé hereketon yi hereket bikerén u merdim zî inyon ser secdi bikeru nimaj yi tedi nî u. La eger in puét yi pé hereketon yi hereket nîkerén u in merdim in pueton ser secdi nîkeru zirar yinon nimaj çinyo.

Binaté secdé u war di gerek yew manî çinî bu welew ku puér merdimî bu.

Muddeték secdi di vindertiş şert secdé u. Çimkî Péyxember (es) nimaj di secdi ra zé qela hema saré xwi secdi ra berzkerdiş ra men kerd. (İmam Ehmed u İbn-u Xuzeyme). Hedîsék bîn di zî “En dizd pîs o dizd ku ruku u secdé xwi tom nîkenu u énon ra diznen u.” (Terxîb uTerhîb)

8- Binaté secdon di runiştiş: Her qom di runiştiş u muddeték vindertiş.

9- Runiştiş péyin: Runiştiş vér silom.

10- Runiştiş péyin di Teşehhud/Tehîyyat wendiş: Hîrî u çar qomon di roniştiş verîn di Tehîyyat wendiş sunnet u. TEHİYYAT ARABİ… Tehîyyat yanî çî pîlî îfade kenu hemi, çî bereketin, ‘emél salih qé Homé î. Ya Péyxember! Selom u rehm u berekét Homé ti ser bu. Selom Homé ma u ebdon Homé salihon ser bu. Şahidî kena bî Allah Homék çinyo u şahidî kena Muhemmed (es) Péyxembér Yi u.

11- Runiştiş péyin di Salawat wendiş: Teşehhud dima yena wendiş. SALAWAT ARABİ…. Ya Homé ma! Ti sînî İbrahîm Péyxember u qijon yi rî selat/derecé yin berz kerd Péyxembér ma Muhemmed u qijon yi rî zî salat/derecé yin berz bikerî. Ya Homé ma! Ti sînî İbrahîm Péyxember u qijon yi bereketin kerd Péxembér ma Muhemmed u qijon yi zî bereketin bikerî. Ti Hemîd (hemd hemi qé Ti yî) î u Mecîd î (wayér şan u şeref î)

12- Silom dayiş: Silom verîn ferz u. “Es-Selamu ‘Eleykum we Rehmetullah”. Tayî silom “es-Selamu ‘Eleykum” Vatiş “nîyet kena nimaj ra vejî” wacîb nî u.

13- Tertib: In ruknon tîdima û pîser ca ardiş. Vercu niyet u tekbîr îhram ardiş u payvindertiş u Fatîha wendiş u ruku u îtîdal u secde u binaté di secdon di runiştiş u secdé diyin u runiştiş peyin u wendiş teşehhud u selawat u dayiş silom verîn. Péxember (es) va: “Şima mi dî ez çi tewir nimaj kena şima zî o tewir nimaj bikerén.”

Her kom pé zonayi vér ruku şu secdi nimaj yi xeripyen u. Çimkî yi yew ferzék cara terkkerdu u nimaj xelitno u. Eger xwi vîra bikeru u ferzon tîmyon bikeru mesela vér ruku şu secdi u in secdi dima çi kerdu hemi batalî u eger vér ruku qoma bîn bî yi vîr hema şinu ruku u oca ra dewom kenu u a qoma yi temom hesibyena. Né eger vér ruku şu secdi u qoma dima yena vér ruku a qom nîyeru yi vîr a qom nîhesibnena u ay vera yew qom newe ken u.

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ