Nimaj

  • PDF

 

 

NAFİLÊ MUEKKÊD ( pîtî):Nimaj şew, nimaj duha u nimaj terawihon.

1-Nimaj Şew (Teheccud): Hon ra wiriştiş ra yen kerdiş, a co ra in nomi guret u. Me’n” teheccud hon terkkerdiş u. Merdim şew wirzu u wazen nimaj ferz, sunnet, qeza… bikeru in hemi teheccud ‘hesibyen î. Şewa cum’î teyna in nimaj kerdiş mekruh u.

O merdim nimaj şew kenu qé teqwiye bad nimruéj binék bi ku ra sunnet u.

                2-Nimaj Duha: Me’né duha saré ruej. En tayî di u en zafî zi heşt qom u.

                3-Nimaj terawihon: Kelîmé terawih cemé terwih a. Me’né ya qé istirehet runayiş u. Hz. Péyxember (‘es) aşmé Remezon di hîrî ruéj comî di heşt qom nimaj kerd u baco(bad cu) terk kerd. Seméd terkkerdiş pé nimaj kerdiş yi in nimaj bibu ferz u ummeté yi neéşku bîyaru ca. Hz. ‘Umer wext xilafetîyé xu di onya bisilmoné vilakerdi nimaj kenî. Hemi ard yew ca u yini rî îmamék tayîn kerd. Yin zî vîst qom nimaj kerd, çé yew sehebîyék îtîraz nîkerd.

                Yew yew zî yen kerdiş u pé kombiyayiş zî yen kerdiş. Di di qom yen kerdiş. Her çar qom di istirahetkerdiş sunnet u. Kom biwazu heşt qom kenu kom zî biwaz vîst qom ken u. Wirdî zî ben î. Merdim est di qom nimaj ken, in nimaj yi qas se qom nimaj. Wa ixlas bibu, qelbi ra bî u in taat u ‘ibadet. İmkon bibu her qom di pelék Qur’on bî u wendiş u peynîyé Remezon dî Qur’on bi qedyu-xıtım bi bu in zaf çîk hol u.

NAFİLÊ XEYRİ MUEKKÊD

                1-Nimaj Comî: Merdim wext şu comî qé comî di qom nimaj ken u. Ték wext estî éynon di nimaj kerdiş mekruh u. Qé nimaj comî kerahetî çinya.

                2-Nimaj Tesbih: Çar qom u. Herkes qas quwwét xu wa in nimaj biker u: Seri ra yew, hefti ra yew, aşmi ra yew, ya zî ‘emri ra yew dor biker u. Nimaj in tewır yen kerdiş (merdim nimaj xu kenu, zikr u tesbihon ser in zîkir von u): Her qom di wendiş sure poncyes dor, ruku’ di tesbihon dima des dor, ruku’ ra wiriştiş di des dor, secdo verîn di des dor, binaté di secdondi des dor, secdé diyin di des dor u secdé diyin dima des dor in tesbihat wonen u: subhanallahî welhemdulîllahî we la îlahe îllallahu wellahu ekber.

                3-Nimaj Ewwabin: Miyonté nimaj mexrébî u ‘eşé di yen kerdiş. Şeş qom u. Me’né yi “nimaj tewbekaron”.

                4-Nimaj Destmaj: Bad destmaj guretiş yenkerdiş. Zé nimaj comî her wext yen kerdiş. Qé yi wext kerahetî çinyu. Gereka hema bad destmaj/xusul bî u kerdiş.

                5-Nimaj İstîxare: Me’né yi xér waştiş. Merdim qayil gurîyék bikeru, la nî zonu in gurî qé yi xer u ya xirab u. Destmaj genu, dima nimaj kenu u nimaj dima Homé sena kenu u dima pé in nimaj Homé ra wazenu ku vonu “ya Rebbî! eger in gurî qé dîn mi, ‘emir mi u peynîyé mi xeru Ti mi rî nasîb bikerî, né eger in gurî qé dîn mi, ‘emir mi u peynîyé mi xer nî u Ti mi rî nesib nîker î.

                6-Nimaj Tewbe: In nimaj vér tewbe yen kerdiş. Eger bad tewbe bî u kerdiş in nimaj, nimaj tewbe nî u. In nimaj nimaj şikrî u.

                7-Nimaj Sefér: Wext merdim sefer/gérayi ra bigera bî u welat xu îmkon bibu şin comî, di qom nimaj ken u.

                8-Nimaj Nikah: Bad nikah birnayiş u cima’ ra ver zoma u véw in nimaj keni u Homé ra qijon salihon wazen î.

                Aşmé Recép şewa Cumî’ verin şewa Rexaîb di duyes qom nimaj u aşmé Şebon şewé poncyesin  şewé Berae’t di se qom nimaj kerdiş, di (2) bîde’t xirab î. (Newewî: Mecmuu’) 

 

 

 

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ