Ortak Davet ;”Lailaheillallah” PDF Yazdır e-Posta
Bilal MUHACİROĞLU tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 27 Nisan 2015 07:49

 

 

 

Rabbimizi bizlere tanıtan üç büyük tarif edici vardır.

Bunlardan birincisi, içerisinde bulunduğumuz şu harikalar manzumesi kainattır ki, kendisinde cereyan eden olaylara nazar eden her akıl sahibi, muntazaman işleyen şu kainatın bir yaratıcısı olduğunu yakinen tasdik eder.

İkincisi Peygamberlerdir ki, her biri gönderildikleri topluluğa isim ve sıfatlarıyla Allah’ı (c.c) tanıttıktan sonra yalnız ona ibadet edilmesi gerektiği hususunda davet etmişlerdir.

Üçüncüsü ise Kuran-ı Kerimdir. Zira, izahat getirdiği konular, şerh ettiği olaylar, haber verdiği vakıalar ve davet ettiği emirler itibariyle beşerin güç yetiremeyeceği bir ilimle kainat ve içerisindekileri anlamlandırıp, kainatın Halıkını tarif etmiştir.

 

Bu külli muariflerden Resuller ve bilhassa bu Resuller içerisinde Resul-i Ekrem Aleyhi Selam, Rabbimizi bizlere nasıl tarif ediyor ve bizleri neye davet ediyor bir bakalım.

Rabbimiz Nahl suresi 36. ayette; “Andolsun ki: Biz, her ümmete: «Allah’a kulluk edin ve Tağuttan sakının!» diye uyaran bir peygamber gönderdik.” diye buyuruyor.

Yani bütün Resullerin ortak davası, insanları, bir olan Allah’a (cc) kulluğa ve onun haricinde ilahlık taslayan Tağutları reddetmeye davet olduğunu görmekteyiz.

Yine başka bir ayette; “Senden önce hiçbir Resûl göndermedik ki ona: “Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin” diye vahyetmiş olmayalım.” (Enbiya 25)

Bu iki ayette dile getirilen ortak husus kulluğun Allah’a (cc) has kılınması ve onun dışında hiç bir otoritenin ve gücün kulluğu haketmeyeceği  dile getirilmiştir.

“Nuh (as) vefat ederken oğluna şöyle dedi; sana LAİLAHEİLLAH’ı emrediyorum. Eğer bu kelime mizanın bir kefesine, yedi gök ve yerde diğer kefesine konsa bu kelime ağır gelirdi.”  (Müsned İmam Ahmet -2/225)

23  senelik daveti boyunca peygamber efendimizin özetle dile getirdiği husus ” La İlahe İllallah” idi.

 Resulullah aleyhiselam buyuruyor ki; “İmanın altmış küsur şubesi veya yetmiş küsur şubesi vardır. En faziletlisi LAİLAHEİLLALLAH, en düşüğü ise yoldan eziyet veren maddeleri gidermektir. Hayâ da imandandır.”  (Müslim 152 Kitabu’l İman)

Yine Resulullah (sav) kıyamet gününde adamın birinin 99 günah defteri olacağını ve Allah’ın o günah defterlerini, Kelime-i Şehadetin olduğu bir kart ile tartacağını ve Kelime-i Şehadetin ağır geleceğini bildirir.  (Tirmizi 2639- İbnu Mace 4300…)

Özetle Rabbimizi bizlere tarif eden Peygamberlerin davetlerinin özünü “Lailaheillallah” oluşturmaktaydı. Ve o günün şartlarında “La” denilince neleri reddettikleri,  “İllallah” denilince neleri kabullendikleri gayet iyi bilinirdi.

Oysa günümüzde “La” denilince neleri reddettiğini bilmeyen ve bu şehadetin gereklerinden mahrum bir söylem hakim.

Göklerin ve yerlerin bir kefesine konulduğu mizanda ağır basan “Lailaheillallah’ın” ne demek olduğunu ve neye tekabul ettiğini tefekkür edip anlamak durumundayız.

Aksi taktirde Resulullah’ın ” Okudukları gırtlaklarından aşağı inmez” ikazatına muhatab oluruz, hafizenallah.

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile